در بخش ابتدا جنسیت خود را انتخاب کرده و سپس در شمایل ماهیچه‌های بدن، هر قسمتی از ماهیچه‌ها را لمس کنید، ورزش مربوطه را در قالب فیلم نمایش می‌دهد لطفا قبل مشاهده زبان صفحه را در بخش انتخاب زبان انتخاب تا تمام متن توضیحات به زبان فارسی تبدیل گردد :