در این قسمت شما با برخی از لغات تصویری انگلیسی درباره توصیف چیزها آشنا خواهید شد. بهتر است ابتدا لغات را با توجه به تصویر ، املا و معنی آن حفظ کنید. برای تست خود میتوانید فقط بر روی تصویر نگاه کنید و لغت را بنویسید تا هم معنی آن و هم املای لغت کار شود .
یادگیری تصویری لغات انگلیسی | توصیف چیزها

یادگیری تصویری لغات انگلیسی | توصیف چیزها
دست کوچک little hand 1
دست بزرگ big hand 2
راننده سریع fast driver 3
راننده کند slow driver 4
صندلی سفت hard chair 5
صندلی نرم soft chair 6
کتاب ضخیم thick book 7
کتاب نازک thin book 8
لیوان پر full glass 9
لیوان خالی empty glass 10
بچه های شلوغ/ بچه های پر سروصدا noisy children/loud children 11
بچه های آرام quite children 12
جعبه های سنگین heavy box 13
جعبه های سبک light box 14
هم رنگ same color 15
رنگ های متفاوت different colors 16
سگ خوب good dog 17
سگ بد bad dog 18
انگشتر گران قیمت expensive ring 19
انگشتر ارزان قیمت cheap ring 20
منظره زیبا beautiful view 21
منظره زشت ugly view 22
مسئله ی آسان easy problem 23
مسئله ی مشکل / مسئله ی سخت difficult problem/hard problem