درس 1 – گرامر خودآموز انگلیسی  GET ENGLISH و AVATAR SMART ENGLISH

تعریف جمله: جمله در زبان انگلیسی به یک فرمول نوشته می شود آنهم به فرمول زیر:

تعریف فاعل: کننده کار را فاعل می گویند که فاعل می تواند به صورت ضمیر یا اسم بکار رود، مثل علی

آمد، که میتوانیم بنویسیم او آمد. او ضمیر فاعلی است.

ضمایر فاعلی عبارتند از:

جمع مفرد

I من We ما

You تو You شما

He او They آنها

She او

It

تعریف فعل: کاری را که فاعل انجام می دهد. برای تبدیل فعل به مصدر در زبان فارسی حرف )ن( را در

می باشد. to آخر فعل به آن اضافه می کنند. معادل حرف )ن( در زبان انگلیسی لغت

ن مصدر فعل to

To see I see

You see

قید زمان+قید مکان+ مفعول+ فعل+ فاعل

They see

قید مکان: محل انجام گرفتن فعل را قید مکان گویند.

there آنجا at school در مدرسه here اینجا in the class در کلاس

قید زمان: زمان انجام گرفتن فعل را قید زمان گویند.

Today امروز every day هر روز yesterday دیروز

Every other day یک روز در میان on even days روزهای زوج

On odd days روزهای فرد